Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2014

mylittlepurpleworld
Reposted fromflauscheria flauscheria viamondkroete mondkroete
mylittlepurpleworld
mylittlepurpleworld
5135 6a57
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid
mylittlepurpleworld
5562 210e
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid
mylittlepurpleworld
0360 471c 500
Jason Wu
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
mylittlepurpleworld
mylittlepurpleworld
Never forget what a person says to you when they are angry.
— Henry Ward Beecher
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaClary Clary
mylittlepurpleworld
mylittlepurpleworld
Myślałem dziś o Tobie. Zastanawiałem się, co by się stało gdybym przyszedł do Ciebie i zamiast tego wszystkiego co się stało po prostu wziął w dłonie Twoją uroczą smutną buzię i Cię pocałował.
— Napisał to poranny o Kobiecie którą kocha
mylittlepurpleworld
1890 6844
Reposted fromolenna olenna viatellmealie tellmealie

September 11 2014

mylittlepurpleworld
5438 d4db
mylittlepurpleworld
Nie jestem nerwowa. Ja tylko żwawo i asertywnie reaguję na pieprzenie głupot.
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viaClary Clary
7234 91cf
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatellmealie tellmealie
mylittlepurpleworld
8277 fb0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatellmealie tellmealie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl